Seppo Heljo valitti kaupunginjohtajan viran täyttämisestä: ”Kaupunginvaltuuston päätös on kumottava”

Ylöjärven kaupunginjohtajan viran täyttäminen on poikinut kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Jarkko Sorvannon eroamisen jälkeen avoimeksi tulleeseen kaupunginjohtajan tehtävään haki muiden muassa Seppo Heljo, joka työskentelee Ylöjärven kaupungin palveluksessa; hän on rakennuttamisasiantuntija. Heljo perustelee valitustaan esimerkiksi sillä, että kaupunginjohtajan viran täyttäminen tapahtui 14. toukokuussa olleessa kaupunginvaltuuston kokouksessa virheellisessä järjestyksessä. Heljo pitää valintaa muutoinkin lainvastaisena.

Ylöjärven kaupunginjohtajan tehtävään hakenut Seppo Heljo on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaupunginjohtajan valinnasta.

Ylöjärven kaupunginvaltuusto valitsi toukokuussa Jarkko Sorvannon viran jatkajaksi Pauli Piiparisen, joka on toiminut kaupunkirakennejohtajana. Hänet valittiin aikanaan Ylöjärvelle moderniin elinvoimajohtajan työhön. Piiparinen halusi sittemmin, että hänen ammattinimikkeensä muutetaan kaupunkirakennejohtajaksi.

Kunnallisvalituksen tehnyt Heljo sanoo, että kaupunginjohtajan valinta on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on muutoinkin lainvastainen. Heljon mielestä myös päätöksen valmistelu ja päätösprosessin sisältämä kelpoisuuden arviointi sekä siitä tiedottaminen eivät ole olleet lainmukaiset.

– Päätöksessä ja prosessissa ei ole noudatettu lain ja määräysten mukaisia menettelyjä. Päätös ei myöskään noudata lain mukaisia julkisen viran nimitys- tai kelpoisuusperusteita. Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätös (14.5.2021 § 57) on näin kumottava, Heljo vaatii.

”Päätöksessä ei toteudu lain edellyttämä yhdenvertaisuus”

Heljo katsoo, että kyseinen päätös kohdistuu häneen itseensä suoranaisesti ja välittömästi sekä merkittävästi: ”asianosaisena etuuni sekä oikeuteeni viranhaltijana”.

– Yhdenvertaisuutta loukaten viran kelpoisuudesta on tässä tarkoitushakuisesti päätetty jättää antamatta valintaan vaikuttavia oleellisia tietoja. Sen sijaan on toimitettu materiaalia, jota ei valintaprosessissa ole ollut käytössä, vaan hankittu taannehtivasti jälkikäteen. Päätöksessä todetaan ainoastaan viranhakijoiden itsensä antamien tietojen perusteella, että kelpoisuusehdot täyttyvät. Virkavaalissa ja valintamenettelyssä käytetty ja ilmaistu aineisto on näennäinen, eikä tuo selvitystä virkakelpoisuuteen lain edellyttämällä tavalla, (PL 125 §), Heljo esittää.

– Päätöksessä ei toteudu lain edellyttämä yhdenvertaisuus muiden tiedonsaantiin oikeutettujen kanssa tai saman työnantajan palveluksessa olevien viranhaltijoiden kanssa, muun muassa viran kelpoisuuden osalta ja on näin osaltani syrjivä, Heljo näkee.

”Prosessissa on jäänyt näyttämättä, minkä kyvykkyyden perusteella valinta on tehty”

Heljon mukaan kaupunginjohtajan valintaprosessissa on jäänyt näyttämättä, minkä kyvykkyyden perusteella valinta on tehty.

– Esille tulleessa ei ole näyttöä, että valintaa prosessoinneilla ja virkavaalin suorittaneilla päättäjillä olisi ollut tutustuttavanaan muiden virkaa hakeneiden ehdokkaiden kuin haastattelu- tai arviointimenettelyihin osallisten hakijoiden meriitit ja tiedot. Päätöskirjaus kaikkien ehdolla olevien viranhakijoiden virkavaalissa mukana olosta ilmenee ainoastaan päätökseen tehtynä kirjauksena, eikä ole näyttönä prosessin valmistelussa, asian esittelyssä ja esillä materiaalissa lain edellyttämällä tavalla ja syrjimättömästi, Heljo mainitsee.

– Prosessissa on jäänyt näyttämättä, minkä kyvykkyyden perusteella valinta on tehty, mikä aineisto virkavaalin ja sen valmistelun osallisilla on valintaprosessissa ollut mukana. Valintapäätöksessä näyttönä kelpoisuusperusteeksi on ainoastaan virkavaalissa ehdolla olleiden itsensä oma ilmoitus kelpoisuudesta, Heljo sanoo.

– Julkisuuslain mukaan asianosaisella on laaja tiedonsaantioikeus prosessiin. Pyynnöistä huolimatta virkavaalia edeltävänä aikana esillä ollutta aineistoa ei ole saatettu nähtäväksi. Pyydetyn sijaan on tuotu esille materiaalia, jota on viiveellä hankittu vasta esitetyn saantipyynnön jälkeen, eikä ole näin ollut valintaprosessissa, Heljo kirjoittaa valituksessaan.

– Kyseinen materiaali on puutteellinen merkittäviltä osin kelpoisuutta osoittavan vastuun, kokemuksen tai estyneenä olemisen taikka mahdollisen esteellisyyden tai vaalikelpoisuuden osalta, eikä sisällä näyttöä ilmaistujen kelpoisuusehtojen tai PL 125 § osalta. Tietojen nähtäville saamiseksi toimitettuun saantipyyntöön on ilmennyt, että on toimitettu muuta materiaalia ja kategorisesti oltu antamatta pyydettyä jättämällä saantipyynnöt ohjeistetusti huomioimatta, pyydetyistä on toki tarvittavilta osin eliminoitavissa määrätyt henkilötieto-osat. Nyt valituksen alaisessa prosessissa ilmennyt tietojen jakamattomuus ei huomioi, että pyydetyistä asianosaisella on laaja tiedonsaantioikeus, Heljo toteaa.

”Päätös on kumottava”

Heljon mielestä Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätös kaupunginjohtajan viran täyttämisessä onkin syntynyt virheellisessä järjestyksessä, ja se on muutoinkin lainvastainen, lisäksi päätöksen valmistelu ja päätösprosessin sisältämä kelpoisuuden arviointi sekä siitä tiedottaminen eivät ole lain mukaiset.

Heljon mukaan päätöksessä ja prosessissa ei ole noudatettu lain ja määräysten mukaisia menettelyjä. Päätös ei myöskään noudata lain mukaisia julkisen viran nimitys- tai kelpoisuusperusteita.

– Ylöjärven kaupunginvaltuuston päätös (14.5.2021 § 57) on näin kumottava, Heljo esittää.