Pinsiössä on käynnistynyt useiden kuukausien virtaamatutkimus, jossa seurataan muun muassa pohjaveden pinnankorkeuksia

Tampereen Vesi aloittaa virtaamatutkimuksen Ylöjärvenharjun pohjavesialueella Pinsiössä toukokuussa tällä viikolla, yhtiö kertoo tiedotteessaan.
Kolmen helmen joet -hanke, raakkku, jokihelmisimpukka, Ruonanjoki, Pinsiön-Matalusjoki
Tutkimuksessa seurataan myös jokihelmisimpukan kotivesistönä tunnetun Pinsiön-Matalusjoen virtaamaa. (arkistokuva)

Tutkimuksessa pumpataan Pinsiön pohjavesilaitokselta vesijohtoverkostoon ja Pinsiönjokeen erilaisia määriä pohjavettä noin kahdeksan kuukauden ajan. Tutkimus on suunniteltu yhdessä Afry Finland Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimuksessa seurataan pohjaveden pinnankorkeuksia, otettavan pohjaveden määrää, Pinsiönjokeen pumpattua vesimäärää sekä Pinsiön-Matalusjoen virtaamaa.

Tutkimukseen liittyen teetetään pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolla. Pro gradu tutkielmassa tarkastellaan Pinsiön-Matalusjoen virtaaman lisäksi Pinsiön-Matalusjokeen laskevan Jordaninojan virtaamaa, molempien jokien pohjavesivaikutteisuutta sekä jokien virtaamaan vaikuttaneita tekijöitä pitkällä aikavälillä.

Tutkielman tulokset auttavat ymmärtämään Pinsiön-Matalusjoen ja Jordaninojan virtaamahistoriaa, jokien pintavesi-pohjavesi-vuorovaikutusta sekä alueen hydrogeologiaa. Tutkielman suunnittelusta on vastannut Helsingin yliopisto yhdessä Tampereen Veden, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Virtaamatutkimuksen aikana otetaan myös pinta- ja pohjavesinäytteitä sekä mitataan veden pinnankorkeuksia KVVY Tutkimus Oy:n ja Helsingin yliopiston toimesta. Ensimmäinen näytteenottokierros tehdään viikolla 20. Muut näytteenotot ja mittaukset tehdään loppuvuoden 2024 aikana.

Pinsiön pohjavesilaitos on aloittanut toimintansa vuonna 1975. Vuonna 2023 laitokselta pumpattiin verkostoon talousvettä keskimäärin 4000 m3/vrk. Laitoksella on menossa saneeraus, joka valmistuu tänä vuonna. Virtaamatutkimukset sovitetaan yhteen laitoksen saneerauksen kanssa. Pinsiön pohjavesilaitoksen läheltä virtaa Pinsiön-Matalusjoki, jossa elää uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku.