Velkaongelmat kasvoivat kaikissa ikäluokissa – Taustalla elinkustannusten nousu

Vaikeasti velkaantuneiden määrä kasvoi viime vuonna kaikissa ikäryhmissä. Perintään siirtyneiden laskujen määrät ja pääomat kasvoivat eniten nuorilla aikuisilla.

Koronapandemian puhkeaminen lisäsi maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista hetkellisesti merkittävästi. Vaikeasti velkaantuneiden määrä laski vuonna 2021, mutta kääntyi kasvuun vuonna 2022 ja on nyt lähellä samaa tasoa kuin koronavuonna 2020. Asiasta kertoo luotonhallintapalvelujen tarjoaja Intrum.

Vaikeasti velkaantuneiden määrän kasvu oli viime vuonna voimakkainta 40-44-vuotiaiden ikäryhmässä, missä kasvua oli yli seitsemän prosenttia. Nuorten aikuisten ikäryhmissä vaikea velkaantuminen on kasvanut maltillisemmin, mutta perintätoimeksiantojen lukumäärät kasvoivat viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä jyrkimmin 18-24-vuotiailla. Perintään siirtyneiden laskujen pääomien määrän kasvu korostui etenkin alle 30-vuotiailla velallisilla. Talouden shokit ja epävarmuus ovat lisänneet vaikeasti velkaantuneiden määrää.

– Yleisesti ottaen vaikean velkaantumisen taustalla on usein se, että henkilöillä on useita velkoja, joiden pääomamäärät ovat merkittäviä suhteessa tulotasoon. Keski-ikäisten vaikean velkaantumisen kasvuun vaikuttavat todennäköisesti korkojen ja elinkustannusten nousun tuomat haasteet selviytyä taloudellisista velvoitteista, joihin on sitouduttu erilaisessa taloudellisessa tilanteessa. Talouden nopeat ja vaikeasti ennakoitavat muutokset tekevät oman talouden suunnittelusta vaikeaa, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo.

Kuluttajien kyky selviytyä veloistaan on heikentynyt

Kaikkien kuluttajien kyky suoriutua veloistaan heikeintyi viime vuonna selvästi vuoden 2022 lukuihin suhteutettuna. Taustalla voi olla muuttunut taloudellinen tilanne inflaation kiihtymisen ja korkotason nousun seurauksena. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön työttömyyskatsausten mukaan etenkin viime vuoden jälkipuoliskolla lomautukset lisääntyivät merkittävästi, mikä on vaikuttanut kuluttajien kykyyn maksaa velkojaan.

Vaikeasti velkaantuneiden ryhmässä nuorten aikuisten maksukyky on huomattavasti muita ikäryhmiä heikompaa. Satunnaisesti maksuvaikeuksissa olevilla henkilöillä kyky suoriutua veloistaan on kuitenkin heikointa vanhimmassa ikäluokassa, eli yli 70-vuotiailla.

– Tämä saattaa selittyä sillä, että mahdollisuudet kasvattaa omia tuloja esimerkiksi työtä tekemällä ovat yli 70-vuotiailla usein heikommat kuin nuorilla aikuisilla. Vakava sairastuminen tai loukkaantuminen voi olla ikääntyneelle eläkkeeseen nähden suuri menoerä ja turvautuminen ulkopuoliseen apuun on kallista, Iskala sanoo.

Toisaalta vaikeasti velkaantuneilla kyky suoriutua veloistaan pääsääntöisesti kasvaa iän myötä.

– Vaikeasti velkaantuneet ovat usein olleet perinnän kohteena jo pidempään, mikä tarkoittaa sitä, että asiointi perintäyhtiöiden ja ulosoton kanssa ei ole näille henkilöille uutta. Vaikka uusia velkoja tulisi silloin tällöin, niitä ja vanhojakin saatavia todennäköisesti maksetaan ulosoton kautta, Iskala toteaa.