Maksuton toisen asteen koulutus – yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille!

Suomen hyvinvointi on pitkälti tasa-arvoisen ja koulutetun väestön ansiota. Peruskoulun jälkeinen koulutus ei kuitenkaan ole yhdenvertaisesti kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka Suomen lainsäädäntö sitä edellyttääkin.
Pelastakaa lapset ry:n mukaan suomalaisista nuorista peräti 15 prosenttia ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia. Lukion ja ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat kalliit; lukion suorittamisen kokonaiskustannukset nousevat jopa 2 600 euroon ja joidenkin ammatillisten tutkintojen kustannukset voivat, riippuen alasta ja oppilaitoksesta, nousta jopa useaan tuhanteen euroon. Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.
Maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta on tehty kansalaisaloite. Maksuton toisen asteen koulutus siirtäisi opinnoissa vaadittavien opintomateriaalien kustannuksia perheiltä kunnille, mikä kokonaistaloudellisesti katsottuna toisi myös säästöjä. Kun kirjat ja muut oppimateriaalit hankittaisiin suurina koko oppilaitoksen opiskelijamäärien mukaisina erinä eikä yksittäiskappaleina, olisi sillä suora hintoja alentava vaikutus. Kuntien kustannusvastuu ohjaisi myös pidempikestoisiin ratkaisuihin oppimateriaaleissa. Nyt samoja kirjoja ei voi aina käyttää edes saman perheen sisarukset, koska kirjasarjat ehtivät vaihtua välissä.
Ylioppilastutkinnon suorittaminen edellyttää oman tietokoneen hankintaa. Eriarvoisuutta nykyjärjestelmässä tuo oppilaiden eritasoiset tietokoneet. Selvää on, että opiskelu on tehokkaampaa toimivilla ja tehokkailla tietokoneilla ja ohjelmistoilla. Tietokoneen hintavaihtelu on valtava 200–2 000€. Huonosti toimiva tietokone haittaa oppimista ja heikentää opiskelumotivaatiota. Mikäli tietokoneet hankittaisiin koulun puolesta, taattaisiin kaikille opiskelijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia.
Koulutus edesauttaa työllistymistä ja lisää siten hyvinvointia. Pitkällä tähtäimellä se myös ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Pelkkä maksuton peruskoulutus ei enää takaa työllistymistä. Nykyiset työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa. Aidosti maksuton koulutuspolku mahdollistaa Suomen osaamispotentiaalin hyödyntämisen täysimääräisesti sekä lisää yhdenvertaisuutta perheiden välillä.
Kansalaisaloitteen maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta on käynnistänyt Pelastakaa Lapset ry yhdessä lapsi-, vanhempi-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Kansalaisaloitteen vaatimuksena on, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi. Aloitteessa edellytetään, että opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. Allekirjoita kansalaisaloite 18.3. mennessä: www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2607.

Janika Lanne
Kirjoittajan perheessä on neljä toisella asteella opiskelevaa nuorta.