Jokainen kunnassa tehtävä päätös on terveyspäätös

Poliittiset päättäjät Ylöjärven kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa ovat avainasemassa tehdessään hyvinvointia ja terveyden edistämistä parantavia ns. HYTE-päätöksiä. Niillä on ratkaiseva merkitys asukkaiden hyvinvointiin, osallistumiseen, työllistymiseen ja toimintakykyyn.
Terveystalkoisiin tarvitaan meitä kaikkia, vastuu omasta elämänhallinnasta on kuitenkin jokaisella kuntalaisella itsellään.
Tulevaisuuden kunta on ennen kaikkea sivistyskunta, sillä mikäli maakuntauudistus toteutuu sivistyspalvelut muodostavat 60 prosenttia kuntien tehtävistä. Samalla kun sotepuoli otetaan kunnilta kokonaan pois, on uhkana että rahaa ei enää jää riittävästi kuntien vastuulle jäävään hyvinvointityöhön ja muuhun terveyden edistämiseen. Siirtymävaiheessa on maakunnan ja peruskunnan tehtäväjako ja rooli selkeytettävä.
HYTE-palveluiden tuottamiseen kunnan on panostettava kaavoituksella, investoinneilla ja riittävillä talous- ja henkilöstöresursseilla. Parhaiten onnistutaan sosiaali- ja terveysmenojen hillinnässä, kun julkishallinnon yhteistyökumppaneiksi otetaan kolmannen sektorin järjestöt ja potilasyhdistykset sekä tietenkin asukkaat. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä on paljon, kuten esimerkiksi kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyö tai asukkaiden osallistuminen lähiympäristön suunnitteluun sellaiseksi, että se innostaa terveyden ylläpitoon.
Jokaisella kaupungilla on velvollisuus laatia hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Tilastojen kerääminen vaatii koordinaattorin, jonka tärkeä tehtävä on jalkauttaa saadut tiedot, tarpeet ja kokemukset eri hallinnonalojen toimijoille. Ilman ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä, on vaikea puuttua olemassa oleviin pulmiin ja epäkohtiin.
Tulevaisuudessa hyvinvointia rakennetaan yhteistyössä maakunnan kanssa.
Maakuntiin on tulossa omat HYTE-johtoryhmät, jotka tekevät yhteistyötä paikallisten ryhmien kanssa ja ohjaavat kuntien hv-koordinaattoreita.
HYTE-kerroin kannustaa kuntia panostamaan peruskoulutukseen, liikuntaan ja hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen johtamiseen. Ylöjärven kaupunki voi omalla toiminnallaan vaikuttaa em. indikaattoreihin ja siten myös saamaansa valtionosuuden määrään. Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisessä
Hyvinvointisateenvarjon alle sijoittuvat terveyttä edistävät palvelut, koulutuspalvelut, kulttuuri ja liikunta. Liikunnan merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Useimpien kansansairauksien hoitoreseptissä määrätään asiakkaalle liikuntaa. Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia ihmisiä on kaikissa ikäryhmissä, sen vuoksi kaupungin on käytettävä kaikki keinot houkuttelevien olosuhteiden luomiseen.
Kuntaliiton tutkimuksen mukaan eniten ihmisten hyvinvointia nakertavat yksinäisyys ja syrjäytyminen. Miten passivoituneita nuoria tai yksinäisiä vanhuksia voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla auttaa?
Kaupunkiin ja maakuntaan tarvitaan ehkäisevän työn ammatillista osaamista ja riittävää henkilöstöä.

Leena Mankkinen
Kaupunginvaltuutettu (sd.), Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen