Ylöjärven Uutisille langettava päätös Julkisen sanan neuvostolta

Langettava päätös 9081/PL/23

Ylöjärven Uutiset ja toimittaja Matti Pulkkinen
Asia: Journalistin aseman väärinkäyttö, lähdesuoja, tiedotusvälineen sidonnaisuuksista kertominen

Lehden toimittaja paljasti tietolähteensä henkilöllisyyden vaikka oli luvannut tälle lähdesuojan. Lähdesuoja rikottiin ilman että päätoimittaja tiesi asiasta. Tästä huolimatta lehti ei voi välttää vastuutaan Journalistin ohjeiden vakavasta rikkomisesta. Toimittaja vaaransi yleisön luottamuksen lähdesuojaan.

Kantelu 14.8.2023

Kantelu kohdistuu Ylöjärven Uutisiin kirjoittaneen toimittaja Matti Pulkkisen toimintaan. Kantelun mukaan toimittaja Pulkkinen rikkoi kantelijalle, paikallispoliitikko Erja Pelkoselle lupaamansa lähdesuojan lähettäessään 15.5.2023 Ylöjärven kaupunginhallitukselle sähköpostin, jossa hän esitti väitteen, että kantelija oli kaupunginhallituksen vuotaja.

Kantelijan mukaan hän oli vuotanut luottamuksellisesti toimittajalle tiedon kaupunginhallituksen pohdinnoista puuttua Ylöjärven Uutisten linjaan, mutta ei ollut osallisena kahteen muuhun, paikallisesti kohua herättäneeseen toimittajalle tehtyyn tietovuotoon. Kantelijan mukaan toimittajan lähettämä sähköposti sekä uutisointi aiheesta antoivat käsityksen, että hän olisi tietovuotaja kaikissa kolmessa tapauksessa.

Kantelun mukaan toimittaja Pulkkinen pyrki myös vaikuttamaan politiikan sisältöön ja tapahtumiin ja vaikuttikin niihin, vaikka toimittajan pitäisi kantelijan käsityksen mukaan pitää omat mielipiteensä erillään politiikan toimittamisesta ja seurata tapahtumia puolueettomana ulkopuolisena. Kantelun mukaan Pulkkinen sai lähdesuojan rikkomisellaan paikallisen politiikan vaikuttajan roolin.

Kantelun mukaan Ylöjärven Uutisten olisi pitänyt kaikessa kantelijan erottamisvaatimuksiin liittyvässä uutisoinnissaan tuoda esille lehden osuus uutisoitavaan asiaan eli kertoa erottamisvaatimusten liittyvän lehden toimittaja Pulkkisen tekemään lähdesuojan rikkomiseen. Lisäksi kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt jutuissaan korjata väärinymmärrys siitä, että hän olisi ollut vuotajana kaikissa kolmessa tapauksessa, kun hän oli takana vain lehdistön vapautta mahdollisesti uhanneiden suunnitelmien vuotamisessa.

Kantelijan mukaan Ylöjärven Uutiset on rikkonut myös Journalistin ohjetta 6, kun se ei ole tehnyt kaikissa aihetta koskeneissa jutuissaan selväksi toimittajansa roolia lähdesuojan rikkojana.

Päätoimittajan vastaus 19.3.2024

Ylöjärven Uutisten päätoimittajan Ville Mäkisen mukaan kanteluun kokonaan tai osittain liittyvä uutisointi juontaa juurensa jo vuoden 2020 syksyyn, jolloin Ylöjärven kaupunginhallitus päätti teettää Ylöjärven kaupungin johtamisselvityksen. Syksystä 2020 aina loppukesään 2023 tästä aiheesta ja siihen liittyvistä asioista on kirjoitettu Ylöjärven Uutisissa päätoimittajan mukaan valtava määrä juttuja ja uutisia. Kanteluun johtaneiden käänteiden taustalla on päätoimittajan mukaan siis Ylöjärven paikallispolitiikassa nähty ongelmien vyyhti.

Päätoimittajan mukaan hän ei ole havainnut Ylöjärven Uutisia avustaneen toimittaja Matti Pulkkisen tai yhdenkään toimituksen muun journalistin käyttäneen asemaansa väärin aiheeseen liittyvän uutisoinnin yhteydessä. Päätoimittajan mukaan toimittaja Pulkkinen ei ole hyötynyt tilanteesta mitenkään eikä ole voinut siten vaarantaa riippumattomuuttaan.

Päätoimittajan mukaan toimittaja Pulkkinen on tukeutunut saamiinsa faktoihin ja varmistanut saamansa tiedot useammasta lähteestä.
Päätoimittajan mukaan tarvittavat asiayhteydet on myös tuotu hyvin esiin sekä lehden verkossa että printissä. Johtamisselvitystä, sen jälkimaininkeja sekä Erja Pelkosta koskevat jutut on päätoimittajan mukaan verkossa linkitetty edellisiin asiaa koskeviin juttuihin ja jokainen Ylöjärven Uutisten lukija on voinut huomata asiayhteydet printissä vuosia kestäneen uutisoinnin aikana.

Päätoimittajan mukaan on toki täysin mahdotonta tuoda jokaisessa uutisessa täysin aukottomasti esille kaikki asiayhteydet, koska aiheen ympärillä tehtyjä uutisia ja juttuja on niin paljon.

Päätoimittajan mukaan Erja Pelkosta koskevat asiat ja niiden uutisointi olivat tavanomaista paikallislehden uutistyötä, mistä Ylöjärven Uutiset tai Pirmediat Oy ei ole hyötynyt millään erityisellä tavalla.

Päätoimittaja myöntää lähdesuojan rikkomisen. Päätoimittajan mukaan toimittaja rikkoi lähdesuojan kertomatta siitä ennalta päätoimittajalle.

Tapahtuneen seurauksena uutisointi paikallispolitiikasta siirrettiin kokonaisuudessaan Ylöjärven Uutisten vakitoimittajien harteille, eikä lähdesuojan rikkonut Matti Pulkkinen ole enää kirjoittanut Ylöjärven Uutisiin Ylöjärven paikallispolitiikasta. Päätoimittajan mukaan on kuitenkin vaikea nähdä, että Ylöjärven Uutiset olisi ollut syyllinen siihen, että Erja Pelkosta vaadittiin erotettavaksi Ylöjärven kaupunginhallituksesta.

Päätoimittajan mukaan erottamispyrkimysten taustalla oli selvästi muiden poliitikkojen useista eri asioista johtunut epäluottamus Pelkosen toimintaa kohtaan. Lehden näkökulmasta poliitikko oli itse aiheuttanut toiminnallaan tämän epäluottamuksen.

Päätoimittajan mukaan Erja Pelkoselle annettiin myös useita kertoja mahdollisuus tulla kuulluksi sekä sähköpostitse että puhelimitse. Ylöjärven Uutisissa julkaistiinkin 11.7.2023 Pelkosen haastattelu, jossa hän pääsi kertomaan näkemyksiään asioista. Päätoimittajan mukaan Pelkonen ei lähdesuojan rikkomisen jälkeen antanut lehdelle enää muita haastatteluja. Päätoimittaja katsoo, että Ylöjärven Uutiset ei lehtenä ole syyllistynyt kantelussa mainittuihin virheisiin. Päätoimittajan mukaan hän ei olisi voinut estää myöskään lähdesuojan rikkomista, koska se tehtiin hänen tietämättään.

Päätoimittajan vastauksen täydennys 7.4.2024

Päätoimittajaa pyydettiin täydentämään vastaustaan koskien sitä, miten Ylöjärven Uutiset on kertonut lukijoilleen, että lähdesuojan rikkoja on lehden toimittaja.

Päätoimittajan mukaan Matti Pulkkinen on Ylöjärven Uutisten entinen, erittäin pitkäaikainen päätoimittaja, ja erittäin hyvin tunnettu henkilö ja toimittaja alueella. Päätoimittajan mukaan Pulkkinen on avustanut Ylöjärven Uutisia siitä lähtien, kun hän itse aloitti lehden päätoimittajana seitsemän vuotta sitten. Ylöjärven Uutisten lukijat olivat siis varmasti hyvin tietoisia Pulkkisen roolista lehden avustajana, koska hän oli tehnyt avustajana juttuja pitkään ja myös varsin omaleimaisesti. Päätoimittajan mukaan Pulkkisen rooli Pirmediat-konsernissa on myös tehty lukijoille selväksi hänen toimiessaan maakuntatoimittajana konsernin lehdille.

Päätoimittajan mukaan Pulkkinen seurasi Ylöjärven Uutisten avustajana Ylöjärven kaupungin johtamisselvitystä ja sen monisyisiä jälkimaininkeja erittäin tiiviisti aina lähdesuojan rikkomiseen saakka. Pääosin kaupungin johtamisselvityksestä ja sen jälkeisistä useista eri käänteistä olivat siis lehdessä päätoimittajan mukaan uutisoineet hän itse sekä avustaja Matti Pulkkinen. Lähdesuojan rikkomisen jälkeen Ylöjärven kuntapolitiikan uutisointi on pidetty lehden vakitoimittajien tehtävänä.

Päätoimittajan mukaan Matti Pulkkisen tekemä lähdesuojan rikkominen mainitaan Ylöjärven valtuuston kokouksesta kertovassa uutisessa 13.6.2023, ja myöhemmin pääkirjoituksessa 28.6.2023. Päätoimittajan mukaan Pulkkinen toi kaupunginhallituksen tietoon Erja Pelkosen toimineen hänen lähteenään. Päätoimittajan mukaan kaupunginhallituksen jäsenillä oli sama tieto saatuna myös toista kautta.

Päätoimittajan mukaan kokonaisuuden taustaksi on hyvä kertoa, että Erja Pelkonen on varsin tunnettu poliitikko sekä Ylöjärvellä että Pirkanmaalla. Hän nousi eduskuntavaaleissa varasijalle ja hän on Suomen suurimman hyvinvointialueen aluevaltuuston varapuheenjohtaja. Sekä toimi tietysti myös Ylöjärven kaupunginhallituksessa. Tätä taustaa vasten on luonnollista, että hän oli tässä tapauksessa lehdenkin seurannassa.

Toimittaja Matti Pulkkisen vastaus 18.3.2023

Toimittaja Pulkkinen kertoo olleensa toimittajana ja usean paikallislehden päätoimittajana yli 40 vuotta, josta perustamassaan Ylöjärven Uutisissa (Ylöjärven Seutu) vetovastuussa vuodet 1997–2017.

Pulkkisen mukaan lehden menestyksen kivijalkana ovat olleet vahvat kontaktit voimakkaassa kehitysvaiheessa olleen kaupungin eri toimijoihin, ja hän on pitänyt yhteyttä kaikkien poliittisten ryhmien edustajiin päätoimittajavuosien jälkeenkin uudessa roolissaan Pirmediat-lehtitalon maakuntakoordinaattorina.

Pulkkisen mukaan kunnallispolitiikassa hänen keskeinen ohjenuoransa on ollut lukijoiden – veronmaksajien – monipuolinen palvelu.
Kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden tinkimätön yhteinen intressi on Ylöjärvellä tavannut toimittaja Pulkkisen mukaan olla kaupungin kehityksen edistäminen. Viime vuosina Pulkkisen mukaan hän on kokenut poliittisen suhmuroinnin ja henkilökohtaisten valtapyrkimysten lisääntyneen kaupungin luottamusmieskentässä.

Pulkkisen mukaan häntä ei ole lahjottu tai yritetty lahjoa tämän asian käsittelyn yhteydessä. Pulkkisen mukaan väite siitä, että hän olisi ottanut poliittisen roolin journalistisen etiikan noudattamisen kustannuksella on outo. Hänen mukaansa Erja Pelkosen omat lukuisat yhteydenotot ovat olleet omiaan vetämään häntä epätasapuoliseen viestintään Ylöjärven kunnallispolitiikasta. Useiden toimijoiden kanssa käytyjen taustakeskustelujen perusteella on Pulkkisen mukaan ollut kuitenkin mahdollista muodostaa kokonaiskuvasta tasapuolinen käsitys.

Pulkkisen mukaan on kiistatonta, että edellisen valtuustokauden kokoomusjohtoisen kaupunginhallituksen pääarvostelija oli ollut vaalien jälkeen valtapuolueeksi noussut PS-ryhmä Erja Pelkosen johdolla. Tämä asetelma ei Pulkkisen mukaan poistanut journalistin velvollisuutta nostaa esille epäkohtia ja kyseenalaisia menettelyjä.

Pulkkisen mukaan on myös huomattava, että Pelkonen ei vastannut hänen yhteydenottopyyntöihinsä juttujen taustojen varmistamiseksi 10.5.2023 julkaistun jutun ja 15.5.2023 tapahtuneen lähteen paljastamisen välillä. Pulkkinen huomauttaa, että samoja käänteitä ovat seuranneet toimekkaasti myös Aamulehti, Helsingin Sanomat ja Yle.

Pulkkisen mukaan epäkohtien paljastaminen on journalismin tärkein tehtävä ja tässä lähdesuoja suojaa sekä toimittajaa että tietojen antajaa. Lähdesuoja on Pulkkisen mukaan sananvapauden ja totuuden lähteille asettumisen kannalta keskeinen periaate, joka on hänelle liki pyhä.
Tässä tapahtumaketjussa kunnallisten päätöksentekijöiden toimintaa on eri lähteitä hyväksikäyttäen voitu Pulkkisen mukaan valaista niin jääviyden, salailun kuin myöhemmin sananvapauden rajoittamisaikeiden torjunnassa.

Pulkkisen mukaan hän joutui erittäin vaikean harkinnan eteen toukokuussa 2023, kun Ylöjärven perussuomalaiset olivat aloittaneet sisäisen prosessinsa Pelkosen entisen avopuolisonsa tilivaroihin kohdistuneiden vaatimusten tultua ilmi. Pulkkinen kertoo, että hänellä oli myös vahva aineisto, joka viittasi Pelkosen epäeettiseen toimintaan avopuolisonsa nuoria aikuisia poikia kohtaan. Pulkkisen mukaan Pelkosen oman puolueen sisäinen – sekä kaupunginhallituksessa vellonut – epäluulo ja keskinäinen syyttely johtivat päätökseen paljastaa Pelkosen olleen hänen primus motor -lähteensä.

Pulkkisen mukaan päätöstä lähdesuojan rikkomisesta ei tehty pikaistuksissa. Päätös perustui Pulkkisen mukaan ajatukseen siitä, että kukaan ei voi käyttää oikeuttaan ilkivaltaiseen tai kiusantahtoiseen tarkoitukseen aiheuttaakseen toiselle pääasiassa haittaa tai vahinkoa. Pulkkisen mukaan hän tässä erittäin poikkeuksellisessa tapauksessa katsoi lähteen avaamisen antavan keitoksessa mukana oleville mahdollisuuden harkita tilannetta kokonaisvaltaisesti ilman Pelkosen mahdollisuutta sysätä tietovuotoa toisten kontolle.

Pulkkisen mukaan on tärkeää huomata, että prosessi Erja Pelkosen kanssa PS-puolueen sisällä oli alkanut jo ennen kuin hän julkisti lähteen kaupunginhallitukselle. Pulkkinen kertoo tehneensä prosessista uutisen 10.5.2023, mutta hän ei kertomansa mukaan ollut millään muotoa panemassa sitä vireille niin kuin ei kaupunginhallituksessa syntynyttä erottamisprosessiakaan.

Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.
JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.
JO 14: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.

Kokenut Ylöjärven Uutisiin kirjoittanut politiikan toimittaja sai kunnallispoliitikolta tietoja luvaten hänelle lähdesuojan. Myöhemmin toimittaja vastoin lupaustaan paljasti lähteensä nimen. Hän otti yhteyttä Ylöjärven kaupunginhallitukseen pyytäen lähteen paljastamista kokouksen osanottajille. Toimittaja perusteli lähdesuojan rikkomista muun muassa sillä, että hän piti lähteen toimintaa epäeettisenä.
Neuvosto toteaa, että lähdesuojan rikkomiselle esitetyt perusteet olivat täysin kestämättömät ja että toimittajan teko vaaransi journalistisen riippumattomuuden ja ammattietiikan.

Yleinen luottamus lähdesuojaan on journalismin ydinasioita, ja se osaltaan mahdollistaa yhteiskunnallisten epäkohtien paljastamisen. Neuvosto katsoo, että rikkomalla lähdesuojan toimittaja vahingoitti tätä luottamusta.

Ylöjärven Uutisten päätoimittajan mukaan hän ei ollut tietoinen toimittajan toiminnasta, eikä hän voinut vaikuttaa asiaan. Neuvosto katsoo, että Ylöjärven Uutiset on tapahtuneen jälkeen toiminut itsesääntelyä vahvistavalla tavalla muun muassa kertomalla avustavan toimittajansa ja entisen pitkäaikaisen päätoimittajansa roolista lähdesuojan rikkojana sekä sulkemalla hänet pois paikallispolitiikan uutisoinnista. Siitä huolimatta lehti ei voi välttää vastuutaan Journalistin ohjeiden vakavasta rikkomisesta.

Neuvosto toteaa lehden täyttäneen riittävällä tavalla Journalistin ohjeen 6 vaatimukset, kun se kertoi yhdessä jutussaan toimittajansa roolista lähdesuojan rikkojana. Lisäksi asiaa sivuttiin pääkirjoituksessa, jossa päätoimittaja tuomitsi lähdesuojan rikkomisen.

Neuvosto toteaa, että sille toimitetun materiaalin perusteella ei ole osoitettavissa, että toimittaja olisi käyttänyt asemaansa väärin Journalistin ohjeen 4:n tarkoittamalla tavalla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylöjärven Uutiset ja toimittaja Matti Pulkkinen ovat rikkoneet Journalistin ohjeiden kohtaa 14, ja antaa näille huomautuksen.

Ratkaisu tehty:
17.4.2024

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Tommi Hatinen, Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Sanna Mattila, Minna McGill, Sara Nurmilaukas, Anna Ovaska, Timo Sipola, Tuuli Tahkokorpi, Jani Tanskanen, Mari Tuohiniemi, Marjukka Vainio-Rossi ja Riku Väisänen.

JSN:n ratkaisuun liittyvät julkaisut Ylöjärven Uutisissa:

Värikäs kokous kaupunginvaltuustossa – Erja Pelkonen: ”En ole tehnyt rikosta”

Lähdesuoja on pyhä asia!