Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven suunnan pysäkkien sijainnit on päätetty

Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle on tarkasteltu pysäkkien määrää ja sijaintia sekä ratageometrian ratkaisuja. Kaupunginhallitukset päättivät näistä vaihtoehtovertailujen ja vaikutusarviointien pohjalta Ylöjärvellä 29.8. ja Tampereella 5.9.
(Kuva: Vilma Kaura)

Tampereen rataosuus

Tampereen Lielahden rataosuudella vertailtiin kolmen ja kahden ratikkapysäkin vaihtoehtoja. Jatkoon valittiin kolmen pysäkin vaihtoehto, jossa pysäkit ovat Enqvistinkadulla, Lielahtikeskuksella ja varauksena Turvesuonkadulla Myllypuronkadun liittymän eteläpuolella.

Ratkaisu tukee suunniteltua uutta maankäyttöä ja myös nykyistä Lielahtikeskusta. Lisäpysäkin matkaviive jää vähäiseksi ja alueesta muodostuu keskustamainen, joten lyhyemmät pysäkkivälit voidaan hyväksyä. Vertailussa painotettiin palveluiden saavutettavuutta ja maankäytön kehittymistä.

Tampereen Turvesuonkadulla raitiotie linjattiin kadun keskelle, mikä toimii paremmin tilanteessa, jossa maankäyttöä on kadun molemmilla puolilla. Se on liikenneympäristönä tutumpi perusratkaisu ja sopii paremmin Lielahden länsiosan maankäytön yleissuunnitelmaan.

Turvesuonkadun varikkovarauksen kohdalla pyritään kiertämään merkittävää viitasammakkoaluetta. Radan lopullinen sijainti ratkeaa kuitenkin maankäytön ja raitiotien jatkosuunnittelussa.

Ylöjärven rataosuus

Ylöjärvellä Keijärventien kohdalla valittiin vaihtoehto, jossa raitiotierata sijoittuu Vaasantien (Kantien 65) varteen ja alittaa Keijärventien nykyisen sillan kantatien vieressä.

Tämä mahdollistaa ratikan nopeudeksi tässä kohdin 70 km/h ja on myös autoliikenteen kannalta parempi ja teknisesti toteuttamiskelpoisempi vaihtoehto kuin Mikkolantien vieressä.

Soppeenmäessä ratikkapysäkki päätettiin sijoittaa Mikkolantien keskelle ja bussipysäkit reunoille jalkakäytävän varrelle. Keskeisestä vaihtopysäkistä saadaan näin selkeä ja tiivis eikä se vie ylimääräistä tilaa kadulta tai tonteilta.

Vaihtoyhteydet ovat lyhyet ja Matkatien korttelia voidaan kehittää muun muassa bussien kääntö- ja ajantasauspaikaksi.

Ylöjärvellä Kuruntiellä raitiotie sijoittuu keskelle katua siten, että puurivit tulevat ajoradan ja pyörätien väliin.

Ylöjärven Kirkonseudulla tarkasteltiin Räikän raitiotiepysäkin sijoittamista Asematien etelä- tai pohjoispuolelle. Räikän raitiotiepysäkki päätettiin sijoittaa porrastetusti Asemantien liittymän pohjoispuolelle.

Ratkaisu on teknisesti parhaiten toteutettavissa ja sijainniltaan paras keskustan keskeisten palvelujen suhteen. Ratkaisu mahdollistaa parhaiten laadukkaiden jalankulku- ja pyöräreittien toteutumisen ja keskittää raitiotieradan ylittävän jalankulun yhdelle suojatielle, mikä lisää turvallisuutta.

Raitiotien Ylöjärven suunnan 8 kilometriä pitkälle ratahaaralle on suunniteltu 8 ratikkapysäkkiä, joista 3 sijoittuu Tampereen puolelle. Tarkentavassa yleissuunnitelmassa on täsmennetty myös Ylöjärven Teivon, Mäkkylän ja Leijapuiston pysäkkien yksityiskohtia.

Lue myös: (Jutussa mainitaan Teivo-Mäkkylän pysäkit) 

Teivo-Mäkkylän kaava: Asuinalueesta tehty kaksi erilaista luonnosta – toisessa raviratatoiminta jää nykypaikalleen osittain asutuksen keskelle

Saatu palaute huomioon

Kuntalaiset saivat kommentoida raitiotiesuunnitelmia karttapalautekyselyssä huhti-toukokuussa. Kyselyvastaukset otettiin huomioon mm. Lielahden ja Räikän pysäkkiratkaisuissa.

Kesällä pyydettiin sidosryhmiltä lausunnot luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista. Lausuntopyyntö lähetettiin 99 taholle, joista 26 antoi lausunnon. Lausunnoissa nousi esiin etenkin seuraavat teemat: liityntäpysäköinti niin autolla kuin pyörälläkin, pyöräliikenteen kehittäminen raitiotien yhteydessä, raitiotien matka-ajat ja kilpailukyky henkilöautoon verrattuna sekä ekologiset yhteydet ja viitasammakot kuntarajalla ja Turvesuon alueella.

Tarkentavan yleissuunnitelman viimeistelyssä huomioidaan lausuntojen pohjalta edellä mainitut teemat, kuten myös liikenne-ennusteen herkkyystarkastelu sekä sähkönsyötön, pysäkkien ja pyörätieratkaisujen tarkentaminen. Lisäksi lausunnoista kirjataan loppuraporttiin jatkosuunnitteluun liittyviä ohjeita mm. viitasammakoista, raitiotien määrittämisestä katualueeksi asemakaavoissa, raitiotien vaikutuksesta pelastusajoneuvojen tavoitettavuusaikoihin sekä vaikutusten arvioinnista seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Väliraportti verkkosivuilla

Vaihtoehtovertailut ja vaikutusarvioinnit pysäkkien sijainnista ja keskeisimmistä raitiotien linjauksista on koottu väliraporttiin, joka löytyy hankkeen verkkosivuilta tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi.

Jatkotoimet

Raitiotien yleissuunnitelman tarkennus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelma palvelee Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnittelua.

Tarkentava yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

Raitiotien rakentamisesta Ylöjärven suuntaan ei ole päätetty. Alustavana aikatauluarviona on, että Lielahti-Ylöjärvi-raitiotien radan rakentaminen voisi ajoittua vuosille 2029–2032. Sitä ennen tulee tehdä maankäytön, liikennejärjestelmän ja raitiotien jatkosuunnittelua.

Verkkosivut: tampereenratikka.fi/suunnittelu/lielahti-ylojarvi