Hyvinvoinnin ja terveyden seuranta on tärkeää: terveysongelmat heijastuvat myös sosiaalisena syrjäytymisenä

Kaupunginvaltuuston 8.6 pidetyssä kokouksessa oli käsiteltävänä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen raportti. Asiakirjassa on laaja kuvaus ylöjärveläisten asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista viime vuodelta ja niiden edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Raportointi valtuustolle tapahtuu vuosittain lain edellyttämällä tavalla. Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on perustunut raportoitavana vuonna (2019) laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2020 painopisteisiin, jotka toteuttavat kaupunkistrategiaa.

Viime vuoden osalta raportti toteaa, että ”ylöjärveläisten vointi ja elämänlaatu näyttäytyvät monilta osin hyvinä ja valtakunnallista tasoa parempina.”

Voidaan todeta, että terveellisten elämäntapojen lisäämiseen ja turvallisuuden tarpeiden tukemiseen on Ylöjärvellä vastattu monin eri palveluin.

Epäkohtiakin raportissa on havaittu. Huomiota on kiinnitetty muiden muassa koululaisten ja opiskelijoiden henkiseen jaksamiseen ja päihteiden käyttöön. Kokonaiskuvan saamiseksi tietoja kerätään eri elämänalueilta ja kaikkia ikäryhmiä koskien. Dataa raportissa on tosi paljon, 23 sivun verran. Ilman ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä on vaikea puuttua epäkohtiin. Kuntakohtaisen ja alueellisen hyvinvointitiedon kokoajana ja tulkitsijana on toiminut hyvinvointikoordinaattori, asiantuntijana ja tukena muille toimijoille.

Tärkeintä mielestäni on, että kaikki hallintokunnat jalkauttavat viime vuodelta kerätyn tiedon omien toimialojensa työntekijöiden tietoisuuteen ja käyttöön. Tuloksia tulee hyödyntää tulevien vuosien toimintaa suunniteltaessa, vaikuttavuutta arvioitaessa ja seurattaessa palvelujärjestelmän kykyä vastata tarpeisiin. Esimerkiksi terveysongelmat heijastuvat myös sosiaalisena syrjäytymisenä ja ovat yhteiskunnalle kalliita.

Kuluvalta vuodelta 2020 kerättävät tiedot tulevat aikanaan osoittamaan sen, miten koronapandemia on vaikuttanut ylöjärveläisten terveyteen ja koettuun hyvinvointiin.

Ylöjärven seuraava laaja hyvinvointikertomus laaditaan vuosille 2021–2024 ja sitä varten on jo aloitettu tiivis valmistelutyö. Valmistelussa on osallistettu laajasti kaupungin eri toimijoita, kumppaneita ja asukkaita. Strateginen asiakirja, jonka valtuusto hyväksyy, määrittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet tulevalle valtuustokaudelle. Se on suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline niin kuntapäättäjille kuin kaupungin toimialoille.

Samaan aikaan kun kunnissa kerätään tietoja oman laajan hyvinvointikertomuksen tietoperustaksi, kerää Pirkanmaan sairaanhoitopiiri painopiste-ehdotuksia maakunnalliseen laajaan hyvinvointikertomukseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kerää myös yhdessä alueellisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostojensa kanssa painopisteet ja tavoitteet maakunnalliseen hyvinvointikertomukseen.

Ohjausryhmänä toimiva, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen nimeämä Terveyden edistämisen neuvottelukunta on työstänyt tulevaa kertomusta koko kevään ajan ja pyytää ehdotukseen kuntien lausuntoja alkuvuodesta 2021. Myös sotejärjestöt osallistuvat valmisteluun, sillä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen keinoja tulevat olemaan muun muassa kulttuurihyvinvointi, liikunta ja ravitsemus. Tämän alueellisen strategisen asiakirjan hyväksyy Pshp:n valtuusto keväällä 2021.

Uusi sote-lakiehdotus on juuri valmistunut ja se on lähdössä kuntiin ja sairaanhoitopiireihin lausuntokierrokselle. Vastausaikaa on syyskuun loppuun asti. Toivottavasti kymmenen vuoden valmistelutyö johtaa maaliin ja eduskunta saa ehdotuksen käsiteltyä vuoden loppuun mennessä.

Mikäli suunniteltu aikataulu pitää, tullaan maakuntavaalit järjestämään vuoden 2022 alussa (piti olla jo lokakuussa 2018). Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelu siirtyvät maakuntien hoidettavaksi vuoden 2023 alusta lukien.

Kuntien vastuulle jää edelleen asukkaidensa ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia turvaavat palvelut. Siksi yhteistyö tulevan maakunnan ja kuntien kesken on entistä merkityksellisempää ja tiedonsiirron on oltava aukotonta.

Leena Mankkinen
kaupunginvaltuutettu (sd)
Terveyden edistämisen neuvottelukunnan jäsen (Pshp)