Siivikkalan koulun pohjoispuolelle kaavailtu omakoti- ja rivitaloja – Siivikkalan väkimäärä kasvanee noin 400 henkilöllä

Ylöjärven kaupunki on asettanut nähtäville Siivikkalan koulun pohjoispuolelle sijoittuvan asemakaavan. 18,5 hehtaarin alueelle on kaavailtu omakoti- ja rivitaloja sekä paritaloja. Kaupungilla on tarve osoittaa uusia asuinalueita Ylöjärven asukasluvun kasvun vuoksi.

Havainnepiirustuksesta nähdään, miten talot alueelle mahdollisesti sijoittuvat. (Kuva: Ylöjärven kaupunki)

Asemakaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä asemakaavoitettuihin asuinalueisiin sekä Siivikkalan kouluun. Pohjoisessa alue rajoittuu kaavoittamattomiin metsäalueisiin.

Kaava-alue täydentää ja laajentaa Siivikkalan pientalovaltaisia asuinalueita sekä turvaa virkistyksen ja ulkoilun mahdollisuudet alueella. Uuden asuntoalueen ja Siivikkalan taajaman keskustaan kuuluvan koulun läheisyyteen muodostetaan laaja, koko Siivikkalan tarpeita palveleva keskuspuistomainen lähivirkistysalue.

Asemakaavan toteuttaminen lisää Siivikkalan keskustan väestöä noin 400 henkilöllä. Kaava-alueelle muuttavat ovat pääosin lapsiperheitä. Kaava-alueen uusista asukkaista arvioidaan olevan alakoulukäisiä noin 10 prosenttia, yläkouluikäisiä noin 4 prosenttia ja alle kouluikäisiä noin 10 prosenttia.

Ylöjärven asukasluvun kasvusta vuoteen 2030 mennessä Siivikkalaan osuuden on arvioitu olevan noin 1 000–1 500 asukasta.

Asemakaava-alueelle osoitetaan myös kokoojakatu ja liittyviä katualueita. Alue kytkeytyy joukkoliikenneyhteyksien piiriin. Alue on tavoitettavissa nykyisen katuverkon kautta. Alue tullaan ensimmäisessä vaiheessa liittämään Kaukolantien kautta muuhun kokoojakatuverkostoon.

Kaukolantien jatkuminen ja liittyminen toisesta suunnasta tarkentuu myöhemmin. Kaukolantien osalta liikennemäärä kasvaa ja sen luonne muuttuu nykyisestä. Määrä lisääntyy vaiheittain kaavan toteutuksen seurauksena. Asemakaavan uusi asuinalue tuottaa autoliikennettä noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta henkilöautoliikenteen osuus arvioidaan olevan 72 prosenttia. Nykyiset ja rakennettavat kadut on katsottu riittäviksi välittämään uusien asukkaiden tuoman liikenteen.

Luontoselvityksen mukaan kaava-alueella ei tavata metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai erityisesti huomioitavia kasvi- tai eläinlajeja. Luoteisosan kuusikossa pesii uhanalainen tiltaltti, mutta muutoin linnusto on tavanomaista. Merkittävin arvo metsäalueella on asukkaiden virkistysalueena ja koululaisten lähiluonto- ja ulkoilukohteena.

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 24. kesäkuuta saakka. Tavoitteena on, että kaava hyväksyttäisiin valtuustossa alkusyksystä.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
YU DIGI tutustumistarjous 8 viikkoa 3,90 €.